null

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی تخصصی و عمومی

null

فروش مواد شیمیایی

فروش مواد شیمیای صورت جزیی برای دانشجویان تا عمده برای صنایع

null

انجام پروژه های تحقیقاتی

پروژه های مطالعاتی و آزمایشگاهی دانشگاهی و صنعتی

null

خدمات آزمایشگاهی

دوره های آموزشی تخصصی و عمومی