• ساخت سطوح فوق آبگریز
  • تقویت کامپوزیتهای شناورها با گرافن
  • ساخت مواد رزیست پلیمری
  • تولید فلوکولنت های پایه پلیمری مورد استفاده در تصفیه پساب
  • تولید کربن اکتیو پودری و گرانولی در درجه بندی متفاوت
  • تولید گرافن
  • تولید گرافن اکساید
  • تولید نانوذرات مختلف
  • ساخت نانو الگوی مورد استفاده در لیتوگرافی سنسورها و تراشه ها
  • تولید سوپرجاذب ها
  • تولید فلوکولنت های زیستی برای تصفیه پساب