سرفصل های دوره ی مدیریت نوآوری

  • مدیریت نوآوری چست و چرا نوآوری نیاز به علم مدیریت دارد؟
  • تفاوت مدیریت نواوری و مدیریت تحقیق و توسعه
  • نقش نوآوری در فرایند کسب و کار
  • عوامل موثر در زمینه نوآوری در سازمان ها
  • آیا می توانیم نوآوری را اداره کنیم؟
  • نقشه های راه برای مدیریت موفق نواوری
  • نوآوری و مدیریت مخاطرات (ریسک)