عنوان : بازیافت فلزات گرانبها
طول دوره: 6 ساعت
-1 مفهوم بازیافت
-2 کاربرد فلزات در صنایع
-3 کاربرد فلزات با ارزش در صنایع
-5 شناخت فلزات با ارزش
-4 انواع اسیدها
-5 انواع کاهنده ها
-6 روش های بازیافت فلزات با ارزش از ضایعات